×
متن: مضمون: Add
No. English Farsi Pashto مضمون
3226 nutrient مغذی، دارای مواد غذایی کافی د کافي خوراکي توکو لرونکی، مغذي Biology
3227 nutraceuticals مواد غذایی طبی طبي خوراکي توکي Biology
3228 null model مادل صفر د صفر نمونه Biology
3229 null hypothesis فرضيه صفر د صفر فرضيه Biology
3230 nontarget organism جاندار غير هدف بې موخې ژوی Biology
3231 nonpolar group گروه غير قطبی غير قطبي ډله Biology
3232 non-polar غير قطبی غير قطبي Biology
3233 noninvasive غیر تعارضی غير تعارضي Biology
3234 nitrate نمک اسید نیتریک نتريک د مالګې اسيد Biology
3235 nick پریدگی، شکاف، شکستگی پرې شوی، سوری، ماتوالی Biology
3236 niche آشيانه، تورفتگی، زیستخوان، شکاف، کنام، موضع بوم شناختی، موقعيت مناسب ځاله، سوری، مناسب ځای، د اوسېدو ځای Biology
3237 neuropsychiatric عصبی، روانی عصبي، رواني Biology
3238 neural tube defects نقص لوله عصبی د عصبي لولې نقص Biology
3239 neural عصبی، نورال عصبي، نيورال Biology
3240 myocard(ium) عضله یا ماهیچه قلب یا دل د زړه عضله یا ماهيچه Biology