×
متن: مضمون: Add
No. English Farsi Pashto مضمون
3241 mutualism تعاون، همیاری مرسته، تعاون Biology
3242 mutable gene ژن قابل جهش د ګرځېدو وړ جن Biology
3243 multipotent چند خاصيتی څو ځانګړې والی Biology
3244 multiplication cycle چرخه تکثير د تکثير/ډېرښت دوران Biology
3245 moribund دم مرگ، رو به مرگ/نزع د مړينې شېبه، د مرګ په حال کې، مرګ ته نږدې Biology
3246 morbidity ابتلاء، بيماری، شيوع مرض، فساد، ناخوشی مبتلا، آخته، ناروغي، د ناروغۍ خپرېدنه، فساد، خپګان Biology
3247 monocyte تک هسته، يو هستوي Biology
3248 model organism جاندار نمونه، مادل نمونه زنده د اورګانېزم بېلګه، ژوندۍ بېلګه Biology
3249 minimum tillage حداقل کشت و زراعت کم تر کمه کښت او کرنه Biology
3250 mimetics تقلیدی تقليدي Biology
3251 microenvironment خرد محیط وړوکی چپېريال Biology
3252 metering اندازه گیری اندازه اخيستنه Biology
3253 meteorology اقلیم شناسی، جو شناسی اقليم پېژندنه، د هواحالاتو پېژندنه Biology
3254 metabolism سوخت و ساز ميتابولېزم Biology
3255 mean lifetime زمان میانگین (اوسط) طول عمر، اوسط طول عمر منځنی سن، د عمر (اوسط) طول، د عمر منځنۍ کچه Biology