×
متن: مضمون: Add
No. English Farsi Pashto مضمون
3856 accessory chromosome کروموزوم اضافی، فام تن فرعی اضافي کروموزو، فرعي فام تن بیولوژی
3857 accessory cell سلول جانبی، فرعی جانبي سلول، فرعي بیولوژی
3858 accession ، بروز، حمله، شيوع، کسب نمونه (در بانک ژن) پېښېدل، حمله، پېښېدنه، د بېلګې اخيستنه (په ژن بانک کې) بیولوژی
3859 accessible ecosystem محيط زیست سریعا در دسترس، محل زیستی که به زودی به دست می‌آید ژر د لاسرسي وړ د ژوند چاپېريال، هغه د ژوند چاپېريال چې ژر ترلاسه کېدای شي بیولوژی
3860 acceptable daily intake مصرف، درون جذب قابل قبول روزانه لګښت، دننه جذبوونکی، ورځنی د منلو وړ بیولوژی
3861 accelerator globulin گلوبولين شتابدهنده، تسریع کننده بيړه کوونکی ګلوبولين، تېزوونکی يا تسرېع کوونکی بیولوژی
3862 accelerated maturation بلوغ شتابدار، بلوغ تسریع شده بېړنی بلوغ، بېړنی شوی بلوغ بیولوژی
3863 acarodermatitis کنه زدگی پوست د پوستکي کنې خوړلی بیولوژی
3864 acarinosis (= acariasis) کنه زدگی کنې خوړلی بیولوژی
3865 acarina کنه سانان کنې بیولوژی
3866 acariasis کنه زدگی کنې خوړلی بیولوژی
3867 acardiac بی قلب مادرزاد بې زړه مور زيږېدلی بیولوژی
3868 acardia بی قلبی مادر زاد له موره د زيږېدلي بې زړه والی بیولوژی
3869 absorption جذب، جذب سطحی جذب، سطحي جذب بیولوژی
3870 absorbance جذب کنندگی، قابلیت جذب جذبېدل، د جذب قابليت بیولوژی