×

ډاډ ترلاسه کړئ، چي ستاسو زده کوونکي خوندي دي:۲ برخه


د دې جلسې په پای کي به ګډون کوونکي وکولای شي ، چي:

  • داسي کوم چلند دي وپېژني ، چي د کوچني د خونديتوب مسئلې د هغو په ټولګي کي ښکاره کړي.
  • د محافظتي خطرونو داسي ډولونه دي وپېژني ، چي کوچنيان په ټولګي او ښوونځي کي ورسره مخامخ دي؛ د هغو په ګډون ، چي د ښوونکي، نورو کوچنيانو او په ښوونځي پوري د نورو اړوندو کارکوونکو له خوا وړاندي کېږي.
  • هسي اقدامات وکړئ ، چي د هغو د لوست په ټولګي کي له هر راز ناوړه ګټې اخيستنې، فشار يا تاوترېخوالې څخه مخنيوئ وکړي.
  • هسي اقدامات وکړئ ، چي د لوست ټولګي او ښوونځي پر بنسټ د کوچنيانو د خونديتوب مسئلې تر پام لاندي راولي.

لیکونکی

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY / CC BY-SA

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.