×

د لوستو موخه لرونکئ پَيل او پای


د دې جلسې په پای کي به ګډونوال وکولای شي، چي:

  • لوست د زدکړې په روښانو موخو راپيل کړي.
  • تشریح کړي ، چي ولي درسونه بايد له مفهومه ډک او د زده کوونکو ژوندانه ته په اړيکه کي وي.
  • د اوسني او مخکيني لوست/زدکړې ترمنځ اړيکې جوړې کړي.
  • په بيالوستو او لنډيز باندي درسونه په موخه ايزه توګه پای ته ورسوي.

لیکونکی

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY / CC BY-SA

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.