×

هغه زمری چې خپله څیره یې په اوبو کې ولیده


*هغه زمری چې خپله څیره یې په اوبو کې ولیده* د هوپو کتابونو څخه یو د کیسی کتاب دی، د ماشومانو لپاره ډیره په زړه پوري کیسه ده. اوس تاسو کولای شئ چی دا کتاب د درخت دانش په کتابتون کي ولولي. د دی کتاب لوستلو لپاره تاسو لاندني پی ډی ایف فایل را ښکته ( یعنی ډوانلود) کړي، ویی لولي او تری نه ګټه واخلي.*هغه زمری چې خپله څیره یې په اوبو کې ولیده* د هوپو کتابونو څخه یو د کیسی کتاب دی، د ماشومانو لپاره ډیره په زړه پوري کیسه ده. اوس تاسو کولای شئ چی دا کتاب د درخت دانش په کتابتون کي ولولي. د دی کتاب لوستلو لپاره تاسو لاندني پی ډی ایف فایل را ښکته ( یعنی ډوانلود) کړي، ویی لولي او تری نه ګټه واخلي.

لیکونکی

ادریس شاه

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.