×

ساه اخیستل ساه ایستل


چه مطلب کی زده کوونکيو ته د تنفسي سیسټم، د سږو او هوا پېژندګلو کېږي. هغوی زده کوي چې څرنګه سږي او دیافراګم کار کوي، څرنګه د هوا چټلتیا سږي او د تنفس فعالیتونه اغېزمن کوي، یو څه د تنفس پراخه ستونځې، او څرنګه انجینیران مونږ سره د داسې ماشینونو او درملو په جوړولو سره په صحتمند اوسېدو کې مرسته کوي چې د تنفسي روغتیا او فعالیت مرسته کوي.

 


About this resource

لیکونکی

ژباړونکی

د سرچينې خپرونکی

Unknown

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY / CC BY-SA

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

Please login to add comments.