×

د ښځو د حقونو او له هغوی سره د جنسيتي توپيري چلند


‍د ښځو د حقونو په پام کې نه نيول او جنسيتي توپري چلند د يوې ټولنې په کلتوري، ټولنيزو، سياسي او اقتصادي شرايطو پورې اړوندېږي د کاناډا مېرمنو لخوا د افغانو مېرمنو لپاره موسسې یوه زده کړه ایزه رساله چمتو کړې چې د اسلامي قوانينو او د افغانستان د تدوين شويو قوانينو په رڼا کې د ښځو په اړه د جنسيتي تبعيض او د هغوی د حقونو په اړه په بېلابېلو بڼو وضاحت وړاندې کړې. دا زده کړه ایز رساله له لاندې ضمیمي څخه راښکته کړئ.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

د دې مطلب د پرانستلو لپاره، مهرباني وکړئ د دوانلود تڼړۍ کلیک کړئ.


About this resource

لیکونکی

د کاناډا مېرمنو لخوا د افغانو مېرمنو لپاره موسسه

ژباړونکی

جواز/ د چاپ حق لرونکی

عامه لمن / CC 0

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

Please login to add comments.