×

ته زما اتل یی!


د دی کتاب د جوړولو پروژه د دي لپاره رامینځ ته شوه تر څو په بیړنی روغتیا او د رواني ټولنیز ملاټړ به بیني تنظیماتو کي تر سره شي. نوموړي پروژه به نړیواله: سیمه ایزه او د هیواد به کچه د  IASC MHPSS RG غړو لخوا ملاتر شوي.

لیکونکی

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY-NC / CC BY-NC-SA

ډانلود

د دوتنې نوم د فایل اندازه 22_1593534441.pdf 7.72 MB

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.