×

اساسات سواد دیجیتالی


در این نوشته به جهات مختلف و اصول مرتبط با سواد دیجیتالی و  مهارت‌ها و چالش‌هایی که زیر چتر آن قرار می‌گیرند؛ پرداخته شده است. به رابطه بین سواد دیجیتالی و شهروندی دیجیتالی نیزاشاره رفته است و توصیه‌هایی نیز برای تدریس این مهارت‌ها در صنف ارایه گردیده است.

 

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

لیکونکی

ژباړونکی

عبدالرحیم احمد پروانی

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY / CC BY-SA

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

Please login to add comments.