×

شېری خو صورت ار ښڅ وینت


از قدیم وختېن تا شچېڅ شېر قصه ات وی اندوالېن اندېن څُلکېن ساعت لپ تېر چوږج ات وېڤردی آموزش ڎاڎج. اِکم قصه ته وېڤ ارد یاڎ ڎید ادی څرٲنک خو ښاج ڎێرت تی زور ڤیېن ات ښاج مه ڎێرېن. فنه چیزېنېن مَم درون شاید غل وېڤ نه فٲمېن. ییو از مَم قصه جلاالدین رومی مثنوی یند یٿچ یو هفتصد سال پېښ از دنیا تویج. مم یی شکلی نڤشیج افغوْن ادریس شاه ځُلکېن ارد لوْڤج. ادریس شاه یی بېښدی از سی سال مردم قصه ېنی از افغوْنستوْن، آسیایی مرکز ات شرق میانه یی جٲم چوږج.

نڤشیج

ادریس شاه

ترجمۈن

سروبانو "طوفان نصرت"

سرچښمه یېن یادچید شکلېن

کتاب

لسئنس

CC BY / CC BY-SA

دانلود  Glossary

Please login to download this resource.

نظرېن

0 نظر (ېن) تا شچېڅ

Please login to add comments.