×

دهقاڼی لړي


له تا سلونوو ڄهُاڼو يک هينو يُا افغان ليکندری ادريس شاه افغانستانُا اومينجيمو آسياوو ليکيجيلي جُايُا ټوپالولينه. دهقاڼی ڵړي چُهاڼ يُا له کانتی يک مڼو درڼو يک ګو ݜُا ګړېني او چوڼی لاووں ݜچي صوفياڼو چټی ڄُهاڼُا يک هيني. زر کُالو ليکرڼ لي ڄهُاڼي لاووں بوخت سُاتيلينی يُا ګيري ګيري مانيتومیلُا ڄهاڼه بوجانی لا يې وختی مينجي ګرُاڼ شېا حل تهيتومیلُا او ناوي شېا پيدُا تهيتومیلُا باری ګه يُاد تهانی.

ليکندرو

ادریس شاه

چُاپ تهيلُا حق

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

نظرا

0 تپی ميچټی نظر

نظر دېلې ݜچي مهربُاڼي تها سيستمی ټی انچُا